ANBI

ANBI

ANBI informatie Waalse Gemeente en Diaconie Zwolle
en
ANBI informatie Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle

Algemene informatie
Waalse Gemeente Zwolle ook bekend als: Eglise Wallonne de Zwolle (bij belastingdienst)
RSIN nummer 008358953

De Waalse Gemeente en Diaconie Zwolle is sinds 2014, op verzoek van de Commission Wallonne betrokken bij een fusieproces met de Waalse Gemeente en Diaconie Maastricht. De afsluitende notariële acte zal door de beide kerkenraden op 6 juni 2015 worden getekend. De aldus gevormde gemeente en diaconie zullen de naam Waalse Gemeente en Diaconie Zwolle blijven behouden.

Contactgegevens:
kerkgebouw: Waalse Kerk Zwolle, Schoutenstraat 4, 8011NX Zwolle
Algemene kerkenraad (secretaris)
Schoutenstraat 4, 8011NX Zwolle
telefoon:
info@waalsekerkzwolle.nl
College van Kerkrentmeesters
Schoutenstraat 4, 8011NX Zwolle
telefoon:
info@waalsekerkzwolle.nl
RSIN Gemeente: 008358953
KvK nummer Waalse Gemeente te Zwolle 76447650

College van Diakenen
Schoutenstraat 4, 8011NX Zwolle
telefoon:
info@waalsekerkzwolle.nl
RSIN Diaconie: 824126877

Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle
RSIN nummer: 8059.70.472
KvK  nummer: 41025531

Samenstelling kerkenraad (consistoire)
ouderling-president
ouderling-secretaris
2 ouderling-kerkrentmeesters
1 ouderling-lid
2 diakenen

Beleidsplan Waalse Gemeente Zwolle 2010-2018 (laatste gewijzigd 2014)

Inleiding / Historie

Na de herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685, moesten de Protestante Hugenoten (de Walen) vluchten naar de Noordelijke Nederlanden. In Zwolle kregen zij de 5 eeuwen oude kerkkapel St. Geertruide toegewezen.
Sinds 1686worden hier Protestantse kerkdiensten in de Franse taal gehouden. Het kerkgebouw, voltooid in 1504, is een rijksmonument en sinds 2 eeuwen in eigendom van de Waalse Gemeente Zwolle. In Nederland zijn nog 12 van de oorspronkelijk meer dan 80 Waalse Gemeentes overgebleven. In Zwolle beleeft een hechte gemeenschap op zondag om de 14 dagen zijn geloof in de Franse taal. Er is de laatste tijd een duidelijke groei waarneembaar zowel in aantal aanwezigen op de zondag, in hun enthousiasme en in de hechtheid van de gemeenschap.

Aandachtspunten Consistoire

Het aanvankelijk, door overlijden, onvoltallige consistoire (kerkenraad) werd in 2011 aangevuld van 3 tot 6 personen, in 2013 tot 7 personen. Mede hierdoor kon een aantal voornemens om de continuïteit van de Gemeente te waarborgen, worden uitgewerkt zoals aanstelling vaste predikant en een vast dienstverband voor de organist. Ook werd door het SKBG een restauratie/groot onderhoudsplan opgesteld voor het kerkgebouw en door orgelmakerij Reil een groot onderhoudsplan voor het Timpe-orgel. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan het bekender maken van het bestaan van de Waalse Gemeente Zwolle door diverse activiteiten (deelname open monumentendag, deelname route Moderne Devotie, jazz-concerten, orgelconcerten). Deze activiteiten en de inspanning van individuele gemeenteleden, leidt ertoe dat het aantal aanwezigen bij de diensten toeneemt. Het feit dat de onderlinge sfeer tussen de gemeenteleden zeer open en hecht is, draagt hiertoe bij.


Gerealiseerd 

Hoewel de Waalse Kerk Zwolle een “Combinaison Pastorale” vormt met de Waalse Kerk Leiden, werden de preekbeurten vaak ingevuld door veel verschillende dominees. Al ontstond rond 2011 het voornemen om een vaste dominee, in deeltijd, aan onze gemeente te verbinden. Dit kon in 2012, tesamen met de Waalse Kerk Groningen, worden gerealiseerd door Ds Henk Spoelstra voor 10% in onze gemeente te detacheren. Thans is Riemer Roukema voor 10% verbonden aan onze gemeente
Dit was zeker ook van betekenis voor de pastorale zorg aan onze gemeenteleden. Deze detachering wordt grotendeels mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het landelijke Fonds Wallon.

Zowel bij ons als bij onze organist bestond de wens tot een vast dienstverband ipv incidentele vergoedingen. Dit ook ter bevordering van continuiteit en kwaliteit. Een en ander kon halverwege 2011 worden gerealiseerd, tot volle tevredenheid van beide partijen.

Het consistoire is zich zeer bewust van de, aan de Waalse gemeente toevertrouwde, zorg voor het bijzondere historische gebouw, waar zich het Waalse kerkelijk leven van een regio, zich uitstrekkend van Noordwolde, Hoogeveen tot Deventer afspeelt. Het was daarom ook goed dat de bovengenoemde plannen voor groot onderhoud/restauratie in een versnelling kwamen door toekenning van een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van € 29.550,- voor het groot onderhoudspan van het kerkgebouw periode 2013-2018.  Deze voornemens hebben duidelijk hun invloed op de financiële situatie van onze gemeente. Hierover werd uitgebreid informatie verstrekt aan de gemeenteleden op een gemeentevergadering in november 2013. Ook over andere aspecten van gang van zaken in afgelopen jaren werd van gedachten gewisseld. Het bleek dat vele gemeenteleden deze open discussie zeer konden waarderen., wat ook te zien was in een aantal extra bijdragen tbv de restauratie.


Komende jaren

Elk jaar staat er minstens 1 jeugddienst in de planning waarbij leerlingen van Middelbare scholen met de Franse taal in hun pakket en hun leerkrachten worden uitgenodigd.
Een jaarlijks “uitstapje” van de gemeenteleden met de Waalse Gemeente Groningen, de “Sortie” was er de afgelopen tijd bij ingeschoten. Dit heeft in november 2013 weer plaatsgevonden in Groningen en Veendam en in mei 2015 in Zwolle.

Zoals hierboven al uitgebreid vermeld is, zal de komende jaren, naast de inzet voor 2-wekelijkse diensten, het diaconaat en de onderlinge pastorale zorg, geruime aandacht moeten worden besteed aan de restauratie/groot onderhoud van kerkgebouw en orgel(2013-2018). En niet te vergeten aan de fundraising hiervoor, zowel door eigen activiteiten en het aanvragen van ondersteuning door derden.

Mede door de waardering voor de vorige gemeentevergadering, is het voornemen elk jaar een gemeentevergadering in de planning op te nemen. Verhuur van het kerkgebouw biedt een welkome, hoewel niet zeer grote, aanvulling van de financiële middelen. De bedoeling is deze mogelijkheid meer bekendheid te geven, maar wij willen ons beperken tot verhuur voor zaken als huwelijken, begrafenis en muziekuitvoeringen.


Beloningsbeleid

De kerkenraadsleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Op de arbeidsovereenkomst met de organist zijn de arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals vastgelegd in de Generale regeling voor kerkmusici van de Protestante Kerken in Nederland.

Doelstelling:

Het houden van Hervormde kerkdiensten in de Franse taal te Zwolle en omgeving. Het doen voortleven van een actieve en zorgzame Waalse Gemeente in Zwolle, ontstaan in 1686. Het bewaren en tastbaar doen voortleven van het Waalse erfgoed in Zwolle.

Er is een Vitaliteitsplan gemaakt voor de jaren 2013-2018 (zie onderaan deze pagina)

Over het jaar 2023 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

Beknopte begroting 2023Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten1.800,00
rente/dividend6.100,00
bijdragen gemeenteleden6.500,00
subsidies voor restauratie3.792,00
onttrekking bestemmingsreserve restauratie5.884,00
door te zenden collectes300,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)13.100,00
40.976,00
lastenkosten kerkgebouw15.341,00
kosten restauratie (kerk + orgel)8.000,00
salariskosten predikant/organist9.500,00
afdrachten en contributies2.055,00
bank-en administratie3.180,00
door te zenden collectes300,00
overige kosten2.600,00
40.976,00

Begroting Diaconie 2023Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend40,00
giften en collectes1900,00
totaal baten1940,00
lasten
afgedragen collectes1.450,00
diaconaal werk voor paroisse750,00
individuele diaconale bijstand0
diaconaal werk wereldwijd500,00
diaconaal werk regionaal1.000,00
afdrachten PKN45,00
bank-en administratie165,00
overige kosten0,00
totaal lasten3910
saldo-1970,00

Over het jaar 2022 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

  • Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2022.
  • Uiterlijk 1 november 2022 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd

Beknopte staat van lasten en baten 2022Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken4815
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen-
Opbrengsten uit stichtingen kassen en fondsen6113
Bijdragen van leden en anderen7936
Door te zenden collecten en giften1262
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen12670
Totaal baten A32796
Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen10265
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen1239
Afsachrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.-
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat9965
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten1136
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen1953
Salarissen en vergoedingen4931
Kosten beheer, administratie en archief545
Rentelasten/bankkosten199
Afdrachten door te zenden collecten en giften1262
Totaal lasten A31495
Operationeel resultaat A1301
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten-
Incidentele lasten-
Incidentele baten en lasten (B)-
Resultaat verslagjaar (A+B)1301
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen-
Toevoegingen bestemmingsreserves-8386
Toevoegingen bestemmingsfondsen-
Totaal mutaties bestemmingreserves/-fondsen (C)-8386
Resultaat naar algemene reserve (D)-7085

Beknopte staat van baten en lasten 2022Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen80
Bijdragen van leden en anderen967
Door te zenden collecten en giften1.391
Totaal baten A2.438
Uitgaven en Kosten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen62
Kosten beheer, administratie en archief-
Rentelasten/bankkosten254
Diaconaal werk plaatselijk333
Diaconaal werk regionaal/landelijk-
Diaconaal werk wereldwijd320
Afdrachten door te zenden collecten en giften1.391
Totaal lasten A2.361
Operationeel resultaat (A)77
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten-
Incidentele lasten-
Incidentele baten en lasten (B)-
Resultaat verslagjaar (A+B)77
Mutaties bestemmingsreserves/-bestemmingsfondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves-
Onttrekkingen bestemmingsfondsen-
Toevoegingen bestemmingsreserves-
Toevoegingen bestemmingsfondsen-
Totaal mutaties bestemmeingsreserves/-bestemmingsfondsen (C)-
Resultaat naar Algemene reserve (D)77

Beknopte begroting 2022Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten1.000,00
rente/dividend7.000,00
bijdragen gemeenteleden7.500,00
subsidies voor restauratie3.794,00
onttrekking bestemmingsreserve restauratie6.381,00
door te zenden collectes300,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8150,00
34.125,00
lastenkosten kerkgebouw6.265,00
kosten restauratie (kerk + orgel)8.300,00
salariskosten predikant/organist13.400,00
afdrachten en contributies2.155,00
bank-en administratie630,00
door te zenden collectes300,00
overige kosten3.075,00
34.125,00

Begroting Diaconie 2022Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend40,00
giften en collectes1900,00
totaal baten1940,00
lasten
afgedragen collectes1.450,00
diaconaal werk voor paroisse750,00
individuele diaconale bijstand0
diaconaal werk wereldwijd1.500,00
afdrachten PKN45,00
bank-en administratie165,00
overige kosten0,00
totaal lasten3910
saldo-1970,00

Over het jaar 2021 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

Beknopte staat van lasten en baten 2021Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten1.047,00
rente/dividend7.529,00
bijdragen gemeenteleden7.120,00
subsidies voor restauratie14.592,00
acties voor restauratie en uit bestemmingsfonds0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)7500,00
overige inkomsten (concerten, jazz)6,00
totaal baten37.794,00
lasten
kosten kerkgebouw5.738,00
kosten restauratie (kerk + orgel)6.021,00
salariskosten predikant/organist13.075,00
afdrachten en contributies2.080,00
bank-en administratie556,00
overige kosten (concerten ,jazz)0,00
overige kosten2.582,00
totaal lasten30.052,00
saldo7742,00

Resultaatsbestemming:

Het positieve resultaat, vooral ontstaan door de uitbetaling van een tweetal restauratie-subsidies, bestemd voor de komende jaren, wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve restauratie/groot onderhoud kerkgebouw.

Beknopte staat van lasten en baten 2021 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend79,00
giften en collectes3.863,00
incidentele bijdrage/bate0,00
totaal baten3.941,00
lasten
afgedragen collectes979,00
diaconaal werk voor paroisse379,00
diaconaal werk wereldwijd750,00
afdrachten PKN78,00
bank-en administratie181,00
overige kosten0
totaal lasten2.367,00
saldo1.575,00

Beknopte staat van lasten en baten 2020Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten2.460,00
rente/dividend8.104,00
bijdragen gemeenteleden8.540,00
subsidies voor restauratie3.794,00
acties voor restauratie en uit bestemmingsfonds0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8.179,00
overige inkomsten (concerten, jazz)953,00
totaal baten32.030,00
lasten
kosten kerkgebouw3405,00
kosten restauratie (kerk + orgel)4045,00
salariskosten predikant/organist12.820,00
afdrachten en contributies2.192,00
bank-en administratie656,00
overige kosten (concerten ,jazz)1.046,00
overige kosten2.032,00
totaal lasten26.196,00
saldo5.834,00

Beknopte staat van lasten en baten 2020 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend227,00
giften en collectes2.259,00
incidentele bijdrage/bate450,00
totaal baten2.936,00
lasten
afgedragen collectes1.890,00
diaconaal werk voor paroisse363,00
diaconaal werk wereldwijd1.175,00
afdrachten PKN79,00
bank-en administratie233,00
overige kosten0
totaal lasten3.740,00
saldo-803,00

Beknopte begroting 2021Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten1500,00
rente/dividend7500,00
bijdragen gemeenteleden8.000,00
subsidies voor restauratie15.794,00
acties voor restauratie0,00
door te zenden collectes300
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8150,00
41.244,00
lastenkosten kerkgebouw6.065,00
kosten restauratie (kerk + orgel)12.600,00
salariskosten predikant/organist14.800,00
afdrachten en contributies2.080,00
bank-en administratie460,00
door te zenden collectes300,00
overige kosten1.925,00
38.230,00

Begroting Diaconie 2021Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend50,00
giften en collectes2.000,00
totaal baten2.500,00
lasten
afgedragen collectes1.500,00
diaconaal werk voor paroisse750,00
individuele diaconale bijstand0
diaconaal werk wereldwijd1.700,00
afdrachten PKN100,00
bank-en administratie150,00
overige kosten0,00
totaal lasten4.200
saldo-2.150,00

Over het jaar 2021 betreffende de Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle
RSIN nummer: 8059.70.472
KvK  nummer: 41025531

Doelstelling volgens de statuten artikel 2:
a. Het behoud van de prediking in de Franse taal  te Zwolle en omgeving.
b. Het bewaren en tastbaar doen voortleven  van het Waalse erfgoed in Zwolle  door het beheren van de onder het  beheer van de kerkvoogdij geplaatste fondsen met  een specifiek doel.
c. Het  verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.
Beleidsplan:
Het zo goed en veilig mogelijk beheren van de fondsen volgens bovengenoemd artikel 1, tegens geen of zo laag mogelijke kosten en zo regelmatige opbrengst. Er worden geen inkomsten verkregen, behoudens een incidenteel legaat.
Beheer: Het vermogen bestaat overwegend uit langlopende deposito’s en een spaarrekening.
Controle: De jaarrekening wordt elk jaar gecontroleerd door een kascommissie van 2 onafhankelijke personen en ook opgestuurd ter controle en goedkeuring naar de Classicale Commissie voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB) van de PKN, waaronder de Waalse gemeentes vallen. Verder wordt de jaarrekening jaarlijks besproken met de gemeenteleden en de gemeentevergadering in december en ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad van de Waalse Gemeente te Zwolle.
Besteding: De jaarlijkse opbrengst wordt geheel volgens de doelstelling overgemaakt naar de rekening van de Waalse Gemeente te Zwolle.
Bestuurssamenstelling: Aangezien het bestuur van de Stichting bestaat uit de president. de scriba (secretaris)  en de voorzitter van de kerkvoogdij (penningmeester), valt het niet vermelden van de namen onder de uitzonderingsregels hiervoor ten aanzien van kerkgenootschappen en aan hen gelieerde zelfstandige lichamen en organen.
Beloningsbeleid: Er werden geen beloningen of onkostenvergoedingen aan de bestuurders  verstrekt in 2020. Er is geen personeel in dienst.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Overboeken van de opbrengsten, het opstellen en laten controleren van de jaarrekening en actualiseren van de ANBI-pagina.

Financieel verslag Stichting Beheer Fondsen over het jaar 2021

Baten en Lasten over 2021:
rentebaten over het jaar 2020 ontvangen in januari 2021: 6.107,38
lasten: overboeking renteopbrengsten van 2020 in januari 2021: 7.529,22

Balans:
Vermogen op 31/12/2020: 282.199,49
Vermogen op 31/12/2021: 280.777,65
Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen wordt besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Financieel verslag Stichting Beheer Fondsen over het jaar 2020

Baten en Lasten over 2020:
rentebaten over het jaar 2019 ontvangen in januari 2020: 8.127,19
lasten: overboeking renteopbrengsten van 2019 in januari 2020: 8.100,-
In september  2020 was een van de deposito’s afgelopen en werd het bedrag met de rente gestort op de spaarrekening  van de Stichting. Deze rente (1.421,84) zorgde voor een tijdelijke verhoging van het vermogen van de Stichting en werd in in januari 2021 overgeboekt naar de rekening van de Waalse Gemeente te Zwolle.
Balans:
Vermogen op 31/12/2019: 280.749,35
Vermogen op 31/12/2020: 282.199,49
Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen wordt besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Over het jaar 2019 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

Beknopte staat van lasten en baten 2019Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten2.330,00
rente/dividend8.100,00
bijdragen gemeenteleden11.415,00
subsidies voor restauratie8.282,00
acties voor restauratie en uit bestemmingsfonds0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8.124,00
overige inkomsten (concerten, jazz)5.186,62
totaal baten43.437,62
lasten
kosten kerkgebouw6.069,00
kosten restauratie (kerk + orgel)6.778,00
salariskosten predikant/organist13.569,00
afdrachten en contributies1.975,00
bank-en administratie323,00
overige kosten (concerten ,jazz)2.697,67
overige kosten1.980,00
totaal lasten33.391,67

Beknopte staat van lasten en baten 2019 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend227
giften en collectes3.851
incidentele bijdrage78
totaal baten4.156
lasten
afgedragen collectes3.198
diaconaal werk voor paroisse349
diaconaal werk wereldwijd1.695
afdrachten PKN79
bank-en administratie168
overige kosten0
totaal lasten5.490
saldo-1.334

Beknopte begroting 2020Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten2500,00
rente/dividend8.110,00
bijdragen gemeenteleden8.500,00
subsidies voor restauratie0
acties voor restauratie0,00
door te zenden collectes400
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8100,00
27.610,00
lastenkosten kerkgebouw8.260,00
kosten restauratie (kerk + orgel)
salariskosten predikant/organist14.420,00
afdrachten en contributies2.145,00
bank-en administratie460,00
door te zenden collectes400,00
overige kosten1.925,00
27.610,00

Begroting Diaconie 2020Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend200,00
giften en collectes3.400,00
totaal baten3.600,00
lasten
afgedragen collectes2.800,00
diaconaal werk voor paroisse500,00
individuele diaconale bijstand0
diaconaal werk wereldwijd750,00
afdrachten PKN200,00
bank-en administratie150,00
overige kosten0,00
totaal lasten4.400
saldo-800,00

Over het jaar 2019 betreffende de Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle

Beloningsbeleid: Er werden geen beloningen of onkostenvergoedingen verstrekt in 2019

Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen werd besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Bijzondere inkomsten: in dit jaar werd een legaat ontvangen van € 2.500,00

Financieel Jaarverslag 2019:
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s en spaarrekening) op 01/01/2019: 278.221,23
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s en spaarrekening) op 31/12/2019: 280.749,35

Kosten in 2019: 0,00
Rentebaten uitgekeerd aan Waalse Gemeente Zwolle in 2019: 8.102,02

Over het jaar 2018 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

Beknopte begroting 2019Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten3.000,00
rente/dividend8.110,00
bijdragen gemeenteleden8.100,00
subsidies voor restauratie3.285,00
acties voor restauratie0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8100,00
30.495,00
lastenkosten kerkgebouw7.410,00
kosten restauratie (kerk + orgel)4.210,00
salariskosten predikant/organist14.470,00
afdrachten en contributies2.045,00
bank-en administratie460,00
overige kosten1.900,00
30.495,00

Beknopte staat van lasten en baten 2018Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten3.355,00
rente/dividend8.112,06
bijdragen gemeenteleden9.076,51
subsidies voor restauratie4.929,00
acties voor restauratie en uit bestemmingsfonds1.960,10
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)4.620,90
overige inkomsten (concerten, jazz)4.295,00
totaal baten36.348,57
lasten
kosten kerkgebouw6.596,44
kosten restauratie (kerk + orgel)12.171,60
salariskosten predikant/organist9.405,44
afdrachten en contributies1931,33
bank-en administratie339,11
overige kosten (concerten ,jazz)2773,24
overige kosten1756,37
totaal lasten34.973,53

Begroting Diaconie 2019Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend200,00
giften en collectes3.400,00
totaal baten3.600,00
lasten
afgedragen collectes2.800,00
diaconaal werk voor paroisse500,00
individuele diaconale bijstand0
diaconaal werk wereldwijd750,00
afdrachten PKN200,00
bank-en administratie150,00
overige kosten0,00
totaal lasten4.400
saldo-800,00

Beknopte staat van lasten en baten 2018 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend227
giften en collectes3.729
totaal baten3956
lasten
afgedragen collectes3.076
diaconaal werk voor paroisse469
individuele diaconale bijstand1650
afdrachten PKN90
bank-en administratie139
overige kosten0
totaal lasten5.424
saldo1.468-

Over het jaar 2018 betreffende de Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle

Beloningsbeleid: Er werden geen beloningen of onkostenvergoedingen verstrekt in 2018

Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen werd besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Financieel Jaarverslag 2018:
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 01/01/2018: 278.194,04
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 31/12/2018: 278.221,23

Kosten in 2018: 0,00
Rentebaten uitgekeerd aan Waalse Gemeente Zwolle in 2018: 8.102,02

Over het jaar 2017 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

Beknopte begroting 2018Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten3.000,00
rente/dividend8.200,00
bijdragen gemeenteleden8.400,00
subsidies voor restauratie8.215,00
acties voor restauratie0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)4.450,00
32.265,00
lastenkosten kerkgebouw6.710,00
kosten restauratie (kerk + orgel)9.300,00
salariskosten predikant/organist11.250,00
afdrachten en contributies2.135,00
bank-en administratie460,00
overige kosten1.100,00
30.950,00

Beknopte staat van lasten en baten 2017Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten2.800,00
rente/dividend8.182,55
bijdragen gemeenteleden9.789,35
subsidies voor restauratie4.929,00
acties voor restauratie en uit bestemmingsfonds4.150,30
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)8.026,00
overige inkomsten (concerten, jazz)3.840,00
totaal baten41.717,20
lasten
kosten kerkgebouw6.135,30
kosten restauratie (kerk + orgel)10.625,80
salariskosten predikant/organist15.175,24
afdrachten en contributies2.140,07
bank-en administratie317,51
overige kosten concerten ,jazz)2.777,73
overige kosten1.055,22
totaal lasten38.226,87

Beknopte staat van lasten en baten 2017 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend228
giften en collectes3.927
totaal baten4.155
lasten
afgedragen collectes3.265
diaconaal werk voor paroisse814
individuele diaconale bijstand0
afdrachten PKN399
bank-en administratie134
overige kosten0
totaal lasten4.612
saldo457-

Begroting Diaconie 2018Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend220,00
giften en collectes3.700,00
totaal baten3.920,00
lasten
afgedragen collectes3.100,00
diaconaal werk voor paroisse500,00
individuele diaconale bijstand0
diaconaal werk wereldwijd1.650,00
afdrachten PKN200,00
bank-en administratie150,00
overige kosten0,00
totaal lasten5.600
saldo-1.680,00

Over het jaar 2017 betreffende de Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle

Beloningsbeleid: Er werden geen beloningen of onkostenvergoedingen verstrekt in 2017

Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen werd besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Financieel Jaarverslag 2017:
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 01/01/2017: 278.943,45
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 31/12/2017: 278.194,04

Kosten in 2017: 0,00
Rentebaten uitgekeerd aan Waalse Gemeente Zwolle in 2017: 8.100,00

Over het jaar 2016 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle en de Diaconie

Beknopte begroting 2017Waalse Gemeente Zwolle 
batenhuurinkomsten3.000,00
rente/dividend8300,00
bijdragen gemeenteleden10.850,00
subsidies voor restauratie4.929,00
acties voor restauratie0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)7.870,00
34.949,00
lastenkosten kerkgebouw6.495,00
kosten restauratie (kerk + orgel)10.300,00
salariskosten predikant/organist14.550,00
afdrachten en contributies2.130,00
bank-en administratie375,00
overige kosten1.100,00
33.550,00

Beknopte staat van lasten en baten 2016Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten4.282,50
rente/dividend8.358,15
bijdragen gemeenteleden10.822,30
subsidies voor restauratie17.429,00
acties voor restauratie24,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)7.976,00
overige inkomsten (concerten, jazz)3.520,00
totaal baten52.411,95
lasten
kosten kerkgebouw5.853,14
kosten restauratie (kerk + orgel)22.201,58
salariskosten predikant/organist14.533,28
afdrachten en contributies2.114,51
bank-en administratie1.330,15
overige kosten concerten ,jazz)2.943,48
overige kosten1.710,34
totaal lasten50.686,48

Beknopte staat van lasten en baten 2016 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend230
giften en collectes3.811
totaal baten4.041
lasten
afgedragen collectes3.193
diaconaal werk voor paroisse718
individuele diaconale bijstand400
afdrachten PKN119
bank-en administratie130
overige kosten0
totaal lasten4.560
saldo519-

Over het jaar 2016 betreffende de Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle

Beloningsbeleid: Er werden geen beloningen of onkostenvergoedingen verstrekt in 2016

Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen werd besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Financieel Jaarverslag 2016:
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 01/01/2016: 277.235,12
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 31/12/2016: 278.943,45

toename saldo o.a. door een legaat, direct toegevoegd aan de reserves

Kosten in 2016: 0,00
Rentebaten uitgekeerd aan Waalse Gemeente Zwolle in 2016: 8.100,00

 

Over het jaar 2015 betreffende de Waalse Gemeente Zwolle

Financieel Jaarverslag 2015

Beknopte staat van lasten en baten 2015Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten2.872,50
rente/dividend8.477,38
bijdragen gemeenteleden12.559,64
subsidies voor restauratie16.107,62
acties voor restauratie346,20
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)7.914,00
nog niet gebruikte subsidie uit 201417.758,46
totaal baten66.035,80
lasten
kosten kerkgebouw5.718,41
kosten restauratie (kerk + orgel)37.503,00
salariskosten predikant/organist14.348,02
afdrachten en contributies1.946,35
bank-en administratie662,22
overige kosten1.015,99
totaal lasten61.193,99

Het positieve saldo van 2015, door nog niet gebruikte subsidies, wordt overgebracht naar 2016 en toegevoegd aan de bestemmingsreserve restauraties.

Begroting 2016

Beknopte begroting 2016 Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
huurinkomsten2.500,00
rente/dividend8.300,00
bijdragen gemeenteleden11.200,00
subsidies voor restauratie7.429,00
acties voor restauratie0,00
overige subsidies (waaronder Fonds Wallon)7.720,00
nog niet gebruikte subsidie uit 20154.841,81
totaal baten41.990,81
lasten
kosten kerkgebouw6.495,00
kosten restauratie (kerk + orgel)15.500,00
salariskosten predikant/organist14.550,00
afdrachten en contributies2.130,00
bank-en administratie375,00
overige kosten600,00
totaal lasten39.650,00

Beknopte staat van lasten en baten 2015 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle

Beknopte staat van lasten en baten 2015 Diaconie Waalse Gemeente Zwolle voor ANBI publicatie 
baten
rente/dividend228,00
giften* en collectes9.585,00
totaal baten9.813,00
lasten
afgedragen collectes3.318,00
diaconaal werk voor paroisse317,00
individuele diaconale bijstand640,00
afdrachten PKN75,00
bank-en administratie125,00
overige kosten0,00
totaal lasten4.475,00
* ontvangen €5640,- vanuit WK Maastricht ivm fusie
saldo5.338,00

Over het jaar 2015 betreffende de Stichting Beheer Fondsen Waalse Gemeente Zwolle

KvK nummer: 41025531
RSIN nummer: 805970472
Bestuurs samenstelling:
J. van Schaik, voorzitter
M.F. Frouws, secretaris,
P.J. Stallmann, penningmeester

Jaarvergadering:
Het bestuur kwam in 2015 bijeen op 18/01/2015 in Apeldoorn. Het financieel jaarverslag 2014, tevoren door 2 onafhankelijke gemeenteleden gecontroleerd, werd op deze vergadering besproken en goedgekeurd. Het, zeer conservatieve, beleggingsbeleid werd geaccordeerd en voortgezet.

Beloningsbeleid: Er werden geen beloningen of onkostenvergoedingen verstrekt in 2015

Besteding opbrengsten: 100% van de opbrengst uit vermogen werd besteed aan de doelstelling en daarvoor overgemaakt naar de Waalse Gemeente Zwolle

Financieel Jaarverslag 2015:
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 01/01/2015: 269.144,24
Saldo beleggingen (lange termijn deposito’s) op 31/12/2015: 277.235,12
(Toename saldo door lopende fusie WK Zwolle/Maastricht met 8090,88)
Kosten in 2015: 0,00
Rentebaten uitgekeerd aan Waalse Gemeente Zwolle in 2015: 8.100,00

 

Vitaliteitsplan
“Hoe blijven wij ook op de lange termijn een vitale gemeente?”
met financieel meerjarenplan Waalse Gemeente Zwolle

Om een vitale gemeente te blijven is het nodig dat de financiën op orde zijn, maar dat is zeker niet het belangrijkste aspect. Om de Waalse Gemeente Zwolle in stand te kunnen houden moet de kerk voldoende mensen blijven aantrekken en dient er een goedesaamhorigheid te zijn. Hieronder een aantal mogelijke bedreigingen en de antwoorden daarop die deels al door het consistoire zijn geëffectueerd, deels nog kunnen worden ontwikkeld.

Gevaren:
Krimp door afname van de behoefte aan een band met kerkgenootschap
Krimp door natuurlijk verloop tgv leeftijd en afname inwoners regio
Teloorgang interesse voor en kennis van de Franse taal

Mogelijke antwoorden en initiatieven:
We kunnen dit grofweg verdelen in: binden huidige leden/amis en stimuleren aanwas nieuwe leden/ami(e)s.

Activeren en binden leden:
In de afgelopen 3 jaar is gezorgd voor de de benodigde stabiliteit o.a. door een voltallig, hecht en constructief consistoire, een predikant (Henk Spoelstra) in vaste dienst (10%- dienstverband) en een vaste organist (Lex Gunnink)in dienstverband. Deze zijn zeer betrokken bij het wel en wee van de Waalse Gemeente Zwolle. De predikant ook als lid van het consistoire, de organist en zijn echtgenote als amis van de Gemeente. Om verlenging van de predikantsbijdrage van het Fonds Wallon te verzekeren is het van belang dat het aantal aanwezigen bij de diensten op peil blijft. Dit is overigens in de afgelopen 4 jaar toegenomen met gemiddeld 30%. De diensten worden gehouden op zondag om de 14 dagen. Het totaal van belijdende leden, doopleden en amis is inmiddels gegroeid van 52 naar 68.
Er is veel aandacht voor de staat van onderhoud, de veiligheid en de sfeer in ons kerkgebouw uit 1504. Dit uit zich o.a. in restauratietraject voor kerkgebouw en orgelvan 2013-2018. Tevens is een tweede toiletgroep gepland en in 2015 uitgevoerd.
Samenwerking met Waalse Gemeente Groningen is er reeds en kan verder versterkt worden.
Er is een jaarlijkse Gemeentevergadering waarop verantwoording wordt afgelegd naar de gemeenteleden en deze ook hun terugkoppeling kunnen geven. Voor het meerjarenplan is het ook van belang dat de jaarlijkse bijdragen van gemeenteleden op peil blijven. Sinds 2009 is dit gegroeid met 44%. Ook opbrengsten uit collectes liggen nu 10% boven het niveau van 2010. Er is gecombineerd orgel/clavecimbel spel bij sommige diensten.
Uitdelen van de preek (op schrift) ½ uur voor de dienst, speciaal voor hen die nog enige moeite met de Franse taal hebben. Dit wordt door een aanzienlijk aantal gemeenteleden zeer gewaardeerd.
Voor een goede verstaanbaarheid van de predikant is recent geïnvesteerd in een nieuwe geluidsinstallatie.
Oprechte interesse voor elkaar tijdens de uitgebreide café fraternel na de dienst. Dan wordt overigens overwegend Nederlands gesproken om de drempel laag te houden. Hierbij worden ook de verjaardagen van de gemeenteleden gevierd en ziekte en tegenslag gememoreerd.
Tot nu toe waren er in de zomer 8 weken lang geen diensten. Recent is besloten er naar te streven in deze periode toch minimaal 2 zomerdiensten te houden. Er is een website met informatie, ook over ANBI gegevens, deze is medio 2016 geheel vernieuwd (www.waalsekerkzwolle.nl). Voor elke dienst wordt ieder minstens één e-mail met informatie en aansporing rondgestuurd.
Telkens in juli/augustus en in november/december een brief van de president van het consistoire met jaaroverzicht en een persoonlijk verzoek tot (half)jaarlijkse bijdrage. Geen (lawines) van acceptgiro’s, omdat het merendeel van onze gemeenteleden zelf zijn verantwoordelijkheden kent.
Actief betrekken van gemeenteleden bij activiteiten als: archiefcommissie, organisatie van de sortie met Waalse kerk Groningen, organiseren van expositie van kunst van aantal leden van de gemeente in het kerkgebouw.
Organiseren van het instellen van een ruil-bibliotheek voor Franse literatuur in een boekenkast in de Waalse Kerk, waarin gemeenteleden na de dienst kunnen inbrengen en meenemen.
Commissie vormen van gemeenteleden die dit willen organiseren.
Leden van de kerkenraad nemen actief deel aan functies en discussies in landelijk Waals verband.

Diaconie
De Waalse gemeente Zwolle is een kleine, hechte, pluriforme kerkgemeenschap.
De diaconie kent een aantal hoofdtaken:
– Contact met zieken in nauwe samenwerking met de predikant (bezoek thuis, in ziekenhuis)
– Individuele ondersteuning bij problemen die op het financiële, persoonlijke en het relationele vlak kunnen liggen
– Hulpverlening naar de wereld toe: vluchtelingen, rampen,ontwikkelingswerk.
– Dienstverlening bij St Cène (Diakonein= Grieks voor aan tafel dienen)
Bij contacten over ziekte en andere persoonlijke problemen heeft de diaconie c.q. de diakenen een plicht tot geheimhouding.
Daarnaast zorgt de diaconie praktisch voor de collectes, de afdracht daarvan naar de kerkrentmeester voor een deel en voor een deel naar landelijke organisaties. Ten slotte zorgt zij voor bloemen in de kerk, die weer als groet worden meegegeven/bezorgd bij zieken etc.

Doordat de Gemeenschap klein is, beschikt de diaconie over een zéér beperkt budget (op jaarbasis nog geen € 600- 800,- Euro. Daarbij is het vermogen van de diaconie zeer bescheiden (op dit moment € 12.000,-) Door besluiten binnen het consistoire wordt van dit vermogen jaarlijks iets extra uitgegeven, waardoor het toch al bescheiden vermogen slinkt. Dat is een bewuste keuze .

De collectes
Van de zogenaamde 1e collecte wordt 2/3 bestemd voor de kerkrentmeester. Van de overige collectes wordt een substantieel deel overgemaakt naar specifiek Waalse doelen: Fonds Wallon, de Diaconie van de Waalse Gemeente Zwolle en de Bibliothèque Wallon. Daarnaast wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie (KIA) van de PKN en de Stichting Oude Zijds.
De Zwolse Diaconie houdt zich niet aan een landelijke (PKN) collecterooster.
Andere bestemmingen van de diaconiegelden
De afgelopen jaren zijn zeer bescheiden toelages voor studenten uit de Derde Wereld
gedaan. Daarnaast wordt een kleinschalig onderwijs project in Peru (Cusco; http://www.helpinghandsnederland.nl/home) structureel door ons ondersteund. Yola de Baets, lid van het Consistoire, is hiervan bestuurslid.

De toekomst.
Belangrijke beperking is voor de Diaconie het zeer beperkte budget en het slinkend bescheiden vermogen. In financiële zin lijkt zeer incidenteel een heel bescheiden individuele hulpverlening mogelijk. In de systematiek van collectes lijkt er op dit moment geen noodzaak van verandering. Datzelfde geldt voor de zeer bescheiden financiële bijdrage aan beurzen in de Derde wereld of het project Cuzco,
Wat wel mogelijke opties voor de toekomst zijn:
– Samenwerking met diaconale projecten PKN Zwolle
– Activiteiten voor (Franstalige) vluchtelingen/asielzoekers in praktische zin: contact, wegwijs maken etc.
Tot slot: de bloemen(groet) blijft onderdeel van de diaconie.

Begroting meerjaren Diaconie(2015-2018)
Inkomsten

direct uit collecte: 800,- *
Rente inkomsten 200,-
Uitgaven
Bloemen etc. 500,-
Steun aan Derde Wereld, locale projecten 1000,-
Quotum PKN etc. 200,-,

Jaarlijkse ‘intering op vermogen’ (12.000,-) 700-800,-

*De opbrengst van de 1e en 2e collecte is meer dan 3200,-. Maar daarvan gaat 2/3 naar kerkrentmeester en deel naar landelijke (Waalse)doelen (KIA, Fonds Wallon etc.)

Stimuleren aanwas nieuwe leden/amis
Het aantal gemeenteleden blijft de laatste jaren niet zozeer op peil door geboortes, maar wel door het aantrekken van nieuwe gemeenteleden in de middelbare leeftijdscategorie. Wat doen we reeds en wat kunnen we doen om dat nog verder te stimuleren?:
Ontwikkelen van contacten met andere Protestantse gemeenten in Zwolle. (een eerste stap is gezet richting de Lutherse Gemeente Zwolle)
Gemeenteleden stimuleren af en toe belangstellenden uit hun omgeving en vriendenkring mee te nemen. Naar nieuwe aanwezigen toe is er altijd een open en belangstellende houding.
Open monumentendag met uitleg over de Waalse kerk. Daarbij treden ook meerdere koren op, waardoor veel belangstellenden, die ter plekke kennis kunnen maken met de Waalse traditie. Bij de monumentendag op 13 september 2014 maakten 1070 belangstellenden kennis met de Waalse Kerk Zwolle.
Organiseren van 4 Jazz-concerten per jaar in Waalse kerk.
Contacten met Alliance Française, evt. ook info naar de leerlingen
Lezing over verleden en heden van Waalse Kerken maken en aanbieden deze (om niet) bij Alliances in omgeving te houden.
Jaarlijkse jeugddienst met leerlingen Frans van de protestantse scholen.
Verhuur voor huwelijken en muziekuitvoeringen waardoor jonge mensen kunnen kennismaken met de Waalse kerk. De verhuur is de laatste 4 jaar meer dan verdubbeld.
Via VVV Zwolle aanbieding tot mogelijkheid bezichtiging met rondleiding.
Via Kamer van Koophandel onze kerk aanbieden als vergaderlocatie.

Financieel meerjarenplan

Bij een vitale gemeente hoort een goed kerkbeheer. Dat blijkt hopelijk uit bijgaand financieel meerjarenplan (Voor de duidelijkheid heb ik een meerjarenprognose van de reguliere kosten en uitgaven van de gemeente gemaakt en los daarvan die van de restauratiekosten van 2013 t/m 2018).

Prognose inkomsten Waalse Gemeente Zwolle per jaar tot 2020 ( – restauratie):
Inkomsten uit verhuur € 2.000,-
Rente inkomsten € 8.300,-
Jaarlijkse afdrachten gemeenteleden € 9.500,-
Collectes en donaties € 1.500,-
Teruggave energiebelasting € 400,-
Subsidie Fonds Wallon ivm predikant € 7.500,-

Prognose uitgaven Waalse Gemeente Zwolle per jaar tot 2020 ( – restauratie):
Energie/gebouw/verzekeringen € 10.750,-
Honoraria en reiskosten predikant € 11.200,-
Honoraria organist en koster € 3.950,-
Quota PKN en Fonds Wallon € 2.030,-
Bank-, kantoor- en overige kosten € 1.270,-

Restauratietraject 2013-2018 voor kerkgebouw en orgel:
Kostenprognose
kosten restauratie/groot onderhoud kerkgebouw € 50.000,-
(hiervan uitgegeven in 2013-2014: € 18.172,79)
kosten restauratie/groot onderhoud orgel € 27.000,-
(hiervan uitgegeven in 2013-2014: € 532,40)

Dekkingsplan
Subsidie Rijksdienst Cultureel Erfgoed € 29.574,-
Eigen acties en bijdragen* € 11.926,-
Subsidie Bureau Steunverlening PKN € 20.000,-
Maatschappij van Welstand € 5.000,-
Stichting I. te A. € 6.000,-
Hervormd Weeshuis Zwolle € 2.000,-
Stichting Behoud Ned. Orgel € 2.500,-

Aanleiding tot het maken van dit meerjarenplan was het verzoek van de commissie Steunverlening van de PKN, gedaan in het kader van de, op 17 april 2014, aan ons verleende subsidie van € 20.000,- voor groot onderhoud/restauratie van kerkgebouw en orgel.

De kerk

In de vijf eeuwen oude kerkkapel St. Geertruide vlakbij de synagoge komen de Walen al ruim drie eeuwen bijeen voor hun kerkdiensten. Elke veertien dagen is er om half elf een zondagse dienst. Aanvankelijk kregen de Walen deze kerk te huur toegewezen om in hun eigen taal, het Frans, kerk te kunnen houden.

Lees verder

De Eglise Wallonne

De Waalse Kerk van Zwolle is nog steeds een springlevende gemeenschap. Het kerkgebouw aan de Schoutenstraat heeft recent een restauratie ondergaan, zowel het orgel als het interieur. Dat is een teken van vitaliteit: we willen als kerk, een aantal eeuwen geleden ontstaan vanuit Franse Hugenoten.

Lees verder

De predikanten

Onze predikant is de Zwolse hoogleraar theologie ds. Riemer Roukema, nadat ds. Henk Spoelstra vertrokken is naar Waalse Gemeenten van Amsterdam en Haarlem. Er zijn ook andere voorgangers, zoals bijvoorbeeld ds. Daniël Ribs, ds. van Hilten-Matthijsen, ds. Ale Pietersma en ds. Joost Röselaers die regelmatig komen preken als gastpredikanten.

Lees verder